Trajnostni razvoj

JEKLARSTVO KOT MOTOR KROŽNEGA GOSPODARSTVA

Svetovna jeklarska industrija se je z vprašanjem trajnosti intenzivno začela ukvarjati leta 2002, ko je v okviru Svetovnega združenja jeklarjev (Worldsteel) osnovala skupno politiko trajnostnega razvoja. Člani združenja, katerega del je tudi Skupina SIJ, so se takrat zavezali, da bodo aktivno razvijali ekonomsko, okoljsko in socialno trajnostno vzdržen poslovni model, ter se zavzeli za odprt in konstruktiven dialog z vsemi svojimi deležniki. V Skupini SIJ delujemo po načelih krožnega gospodarstva, kar pomeni, da jeklo proizvajamo izključno iz jeklenega odpadka, zapiramo snovne krogotoke, povečujemo količino sortiranega lastnega odpadka, veliko večino industrijskih odpadkov ponovno uporabimo, recikliramo ali kako drugače izkoristimo in smo trdno na poti k ničelni stopnji odlaganja odpadkov.

SMO PODPISNIKI LISTINE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA PRI SVETOVNEM JEKLARSKEM ZDRUŽENJU

S tem smo se zavezali k nenehnemu zmanjševanju vplivov na okolje in se zavezali k delovanju po sedmih trajnostnih načelih jeklarske industrije, ki so usklajena s cilji Organizacije združenih narodov (OZN) o trajnostnem razvoju:

STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SKUPINE SIJ TEMELJI NA USMERITVAH OZN

Septembra 2015 je bila na vrhu OZN soglasno sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj – zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščito okolja za sedanje in prihodnje generacije. V ospredju nove razvojne agende sta tudi spoštovanje človekovih pravic in enakosti spolov ter zagotavljanje blaginje, miru in varnosti za vse ljudi in skupnosti.

Agenda 2030 za trajnostni razvoj na uravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja:

  • ekonomsko,
  • socialno in
  • okoljsko

in jih prepleta skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih bo treba uresničiti do leta 2030.

Strategija trajnostnega razvoja Skupine SIJ temelji na usmeritvah OZN in vključuje tako splošne kot tudi specifične cilje OZN, na katere lahko še posebno vplivamo. Izmed skupno 17 ciljev lahko v naši skupini ali preko naših partnerjev, kupcev in deležnikov prispevamo k uresničitvi desetih specifičnih ciljev OZN znotraj štirih splošnih ciljev.

      

V Skupini SIJ bomo zagotovili trajnostne načine proizvodnje in porabe. Prispevali bomo k odprtim, varnim, vzdržljivim in trajnostnim mestom in naseljem. Gradili bomo vzdržljivo infrastrukturo, spodbujali vključujočo in trajnostno industrializacijo ter pospeševali inovacije. Poskrbeli bomo za zdravje in dobro počutje.

Tudi vse deležnike, s katerimi poslujemo, spodbujamo in usmerjamo h gospodarnemu ravnanju in trajnostnemu razvoju.

ČLANSTVO V ORGANIZACIJI RESPONSIBLE STEEL™

Skupina SIJ je od septembra 2021 članica mednarodne organizacije ResponsibleSteel™, prve globalne pobude za standardizacijo in certifikacijo odgovornih in trajnostnih praks v jeklarstvu. S standardi in certifikati namerava mednarodna organizacija prispevati k zmanjševanju okoljskih, družbenih in korporativnih tveganj v celotni jeklarski verigi ter hkrati spodbujati zavedanje o jeklu kot trajnostnem materialu. Standardi te organizacije so naša vodila za prihodnji trajnostni razvoj. Eden od mejnikov našega trajnostnega razvoja bo tudi pridobitev certifikata te organizacije, ki je predvidena za leto 2024.

Certificiranje po standardu ResponsibleSteel™ dokazuje skladnost z 12 načeli in zagotavlja verodostojno preglednost in sledljivost do ključnih deležnikov.

Načelo 1. Korporativno vodenje

Načelo 2. Sistemi vodenja za družbeno odgovornost, okoljske vidike in korporativno vodenje

Načelo 3. Zdravje in varnost pri delu

Načelo 4. Pravice delavcev

Načelo 5. Človekove pravice

Načelo 6. Vključevanje deležnikov (zainteresiranih strani) in komuniciranje

Načelo 7. Lokalne skupnosti

Načelo 8. Podnebne spremembe in emisije toplogrednih plinov

Načelo 9. Hrup, emisije, odpadne vode in odpadki

Načelo 10. Upravljanje z vodo

Načelo 11. Biotska raznovrstnost

Načelo 12. Razgradnja in zaprtje